کفسابی


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • در صورت درخواست مواد شوینده و مصرفی هزینه آن جداگانه محاسبه میگردد
  • جنس سنگ،میزان پستی و بلندی،میزان آلودگی و محل کار از عوامل تاثیرگذار در قیمت می باشند


خدمت درخواستی


جنس کفپوش


مکان مورد نظر


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر