هنرهای تزئینی و آشپزی


  • حداقل جلسات برای آموزش کامل 5 جلسه میباشد.
  • در صورت تمایل مدرک فنی ارائه میگردد.


رشته مورد نظر


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر