نظافت استخر


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • در صورت درخواست مواد شوینده و مصرفی هزینه آن جداگانه محاسبه میگردد


نوع استخر


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر