پذیرایی از میهمان


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • به ازای هر 20 میهمان 1 میهماندار نیاز است

ردیف شغلی

نوع مراسم


ساعت مورد نیاز


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر