سرایداری


  • سرایدار مجاز می باشد در سال به مدت ده روز با هماهنگی مدیر ساختمان به مرخصی برود.
  • انجام امور شخصی ساکنین از قبلی نظافت منزل، نظافت اتومبیل، خرید و ... جزو وظایف سرایدار نمی باشد.

شيفت كاري

شرح وظايف

نوع ساختمان


فضای استراحت سرایدار


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر