مجموعه تمام

نظافت راه پله و مشاعات


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • در صورت درخواست وسایل و مواد اولیه هزینه آن جداگانه محاسبه میگردد

خدمات مورد نیاز

نظافت راه پله و نرده و آسانسور

جزییات بیشتر