دوربین مدار بسته


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • نوع برند و دوربین ،کابل کشی و تعداد دوربین از عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده می باشد
  • برای تعیین قیمت نهایی نیازمند به بازدید و کارشناسی می باشد

انتخاب نوع دوربین مدار بستهمحیط اجرا


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر