نظافت فضای داخلی


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • هزینه نظافت از 1 تا 4 ساعت با یک نرخ محاسبه میگردد

موارد نظافت
مدت زمان مورد نیاز


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر