کولر گازی


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • هزینه تعمیر و تعویض قطعات جداگانه محاسبه میگردد

نام برند


خدمت درخواستی


ایراد دستگاه


حجم کولر


نوع کولر


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر