سمپاشی


  • تضمین کیفیت خدمت
  • بازه قیمت وابسته به میزان آلودگی،متراژ و نوع سمپاشی متغیر است و در مواردی نیاز به بازدید و کارشناسی دارد

نوع ملك



نوع حشره یا حیوان


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر