پرستار


  • کلیه مراقبت ها توسط کارشناس پرستاری در محل انجام میگردد.
  • حداقل زمان حضور بر بالین بیمار شما یک ساعت پس از زمان تایید درخواست میباشد.
  • نرخهاي اعلام شده متخصصين حدودي ميباشد و ممكن است نسبت به شرايط خدمت گيرنده تغيير كند.
نوع زمان مدنظر


نوع پرستاری


جنسیت پرستار


نوع شیفت


جنسیت خدمت گيرنده


وضعيت سلامتي


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر