ویزیت پزشک


  • ویزیت بیمار توسط پزشک عمومی در محل انجام میگردد.
  • زمان رسیدن بر بالین بیمار شما حداقل 1 ساعت پس از تایید درخواست میباشد.
جنسیت بیمار


نیاز به بهیار وجود دارد؟


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر