فیزیوتراپی


  • فیزیوتراپی بیمار توسط کارشناسان فیزیوتراپی در منزل انجام میشود.
  • حداقل زمان رسیدن بر بالین بیمار شما 1 ساعت از زمان تایید درخواست میباشد.ماساژ


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر