خدمات درمانی


  • کلیه خدمات توسط کارشناس پرستاری در منزل انجام میگردد.
  • زمان رسیدن بر بالین بیمار شما حداقل 1 ساعت میباشد.

نوع خدمت


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر