مجموعه تمام

خدمات درمانی


  • کلیه خدمات توسط کارشناس پرستاری در منزل انجام میگردد.
  • زمان رسیدن بر بالین بیمار شما حداقل 1 ساعت میباشد.

نوع خدمت

تزریق آمپول

جزییات بیشتر