آزمایش


  • هزینه آزمایش برای یک نفر براساس قیمت مصوب بیمه محاسبه میگردد.
  • هزینه آزمایش گروهی برحسب تعداد افراد و نوع آزمایش درخواستی محاسبه میگردد.
  • در آزمایش گروهی با بیشتر شدن تعداد افراد هزینه ها کاهش میابد.

نوع آزمایش


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر